Version: dev-python/pygraphviz 1.3.1:0

Depends On: media-gfx/graphviz dev-lang/swig:0 test? ( dev-python/doctest-ignore-unicode[python_targets_python2_7(-)?,python_targets_python3_4(-)?,python_targets_python3_5(-)?,python_targets_python3_6(-)?,-python_single_target_python2_7(-),-python_single_target_python3_4(-),-python_single_target_python3_5(-),-python_single_target_python3_6(-)] dev-python/nose[python_targets_python2_7(-)?,python_targets_python3_4(-)?,python_targets_python3_5(-)?,python_targets_python3_6(-)?,-python_single_target_python2_7(-),-python_single_target_python3_4(-),-python_single_target_python3_5(-),-python_single_target_python3_6(-)] ) python_targets_python2_7? ( >=dev-lang/python-2.7.5-r2:2.7 ) python_targets_python3_4? ( dev-lang/python:3.4 ) python_targets_python3_5? ( dev-lang/python:3.5 ) python_targets_python3_6? ( dev-lang/python:3.6 ) >=dev-lang/python-exec-2:=[python_targets_python2_7(-)?,python_targets_python3_4(-)?,python_targets_python3_5(-)?,python_targets_python3_6(-)?,-python_single_target_python2_7(-),-python_single_target_python3_4(-),-python_single_target_python3_5(-),-python_single_target_python3_6(-)]

USE Flags:examples test python_targets_python2_7 python_targets_python3_4 python_targets_python3_5 python_targets_python3_6

Version: dev-python/pygraphviz 1.2:0

Depends On: media-gfx/graphviz python_targets_python2_7? ( >=dev-lang/python-2.7.5-r2:2.7 ) >=dev-lang/python-exec-2:=[python_targets_python2_7(-)?,-python_single_target_python2_7(-)]

USE Flags:examples python_targets_python2_7

1.21.3.1
"amd64 ppc x86 ~x86-linux ~ppc-macos ~x64-macos ~x86-macos""amd64 ~arm64 ~ppc x86 ~x86-linux ~ppc-macos ~x64-macos ~x86-macos"
comments powered by Disqus